// bevat logo als background image


Huisartspraktijk Houtwijk

Loosduinse Hoofdstraat 7
2552AA Den Haag
T: 070-397 53 50

Per 1 juli zal de praktijk worden voortgezet door dokter D. Gilow.
Zie verder informatie onder praktijknieuws!

Adresgegevens

?

Huisartspraktijk Houtwijk

Loosduinse Hoofdstraat 7
2552AA Den Haag
T: 070-397 53 50
F: 070-391 46 04

In het medisch centrum MC de Korenaer (voormalige ABN Amro Bank) tegenover de kerk. Gelegen op 1e etage, gele balie. Er is een lift aanwezig.

Praktijknieuws

?

Afwezig

In verband met nascholing/vakantie is de praktijk gesloten op:

Juni/juli: 22 juni t/m 3 juli   »»»» meer

Afscheidsbrief

Brief met informatie over het vertrek van dokter Borst en start van dokter Gilow

Diabetes

Voor mensen met Diabetes is de mogelijkheid voor het maken van een "Fundusfoto" in MC de Korenaer vervallen. Het Hagazieekenhuis is gestopt met maken van fundusfoto's


Openingstijden

?

De praktijk is geopend, 's-morgens van 8.30 uur - 12.30 uur en 's-middag van 13.30 - 16.00 uur. Op vrijdag van 8.30 uur - 14.00 uur.

Telefonisch kunt u de praktijk gedurende deze tijden bereiken op telefoonnummer 070-397 53 50.

Wij verzoeken u het telefonisch contact zoveel mogelijk voor 12.00 uur te laten plaatsvinden.

Voor spoedgevallen is de praktijk bereikbaar via het hierboven genoemde nummer gevolgd door optie 1.

Nuttig


?

Spoedgeval

?

Bel: 112 (als elke seconde telt)Gedurende de openingstijden van de praktijk kunt u in geval van spoed de praktijk bellen Tel: 397 53 50 gevolgd door optie 1.

Gebruik de spoedlijn alleen als er sprake is van een ernstige situatie; anders blokkeert u de lijn misschien voor een andere patient. Bovendien wordt er ook alleen maar ingegaan op een hulpvraag als deze een spoedgeval betreft.

Op vrijdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur kunt bij spoed bellen met
Tel: 06-442 919 93
; u krijgt dan de dienstdoende huisarts aan de lijn.
?

Voor dringende gevallen, die niet kunnen wachten op de reguliere praktijkopeningstijden en buiten kantooruren moeten worden behandeld, kunt u een dokter bereiken via de huisartsenpost van de SMASH
Tel: 070-346 96 69.

www.smashaaglanden.nl

Moet ik naar de dokter?
?

Thuisarts.nl is een initiatief van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)

THUISARTS.NL geeft betrouwbare en begrijpelijke informatie over gezondheid en ziekte.
?

Goedgekeurd door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)

Met de app Moet ik naar de dokter? kunt u zelf beoordelen óf en zo ja, wanneer het nodig is om de huisarts te raadplegen.

Op de site Moet ik naar de dokter? vindt u meer informatie.

Formulieren

?

U kunt hier de verschillende formulieren inzien en indien nodig printen in pdf formaat door op het desbetreffende icon te klikken.

Praktijkfolder
KNMG richtlijnen
afgeven medische
verklaring

Toelichting
weigering
geneeskundige
verklaring

Aanvraagformulier inzage, afschrift,
correctie of vernietiging medische
gegevens

Afspraak maken

?

Spreekuur op afspraak

Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.

U kunt voor het maken van afspraken bellen van 8.30 uur - 16.00 uur. Wilt u nog dezelfde dag terecht dan moet u voor 10.00 uur bellen.

Bij het maken van een afspraak kan de assistente vragen, i.v.m. het plannen van het spreekuur en beoordelen van eventuele spoed, naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Als het echt dringend is en het spreekuur is vol, zal zij proberen toch nog voor dezelfde dag een afspraak voor u te maken. De assistente werkt met instructies van de arts en heeft genoeg ervaring om het spoedeisende karakter van uw vraag in te schatten.

Als u bij het maken van een afspraak aangeeft dat u meerdere vragen heeft, of een langer gesprek wilt hebben, kan de assistente hiermee rekening houden bij het opstellen van de agenda.

Spaar niet een heleboel klachten op en neem geen andere patiënt mee voor wie geen afspraak is gemaakt.

Belt u de assistente wanneer een eerder gemaakte afspraak niet door kan gaan. Een niet geannuleerde afspraak zal normaal worden gedeclareerd.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is bedoeld voor mensen die door hun leeftijd of gesteldheid niet in staat zijn naar de praktijk te komen. Visites zijn niet bedoeld voor mensen die geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen en niet voor kinderen.

Spreekuur praktijkondersteuners

Ook het spreekuur van de praktijkondersteuners is uitsluitend volgens afspraak

Herhaalrecept

?

Herhaalrecepten kunnen op verschillende manieren worden aangevraagd.

 1. Telefonisch tijdens de openingsuren van de praktijk.

  U kunt bellen met de receptenlijn (070) 397 53 50 optie 2.
  Dit is een antwoordapparaat waarop u de volgende gegevens inspreekt:
  • naam en geboortedatum
  • telefoonnummer waarop u bereikbaar bent
  • naam van het medicijn
  • welke apotheek
  • wel of niet bezorgen

 2. Via de website door op deze link te klikken.

 3. Aan de balie.

Route


De praktijk is gesloten voor nieuwe patienten.

Nieuws

?

+
-

Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Onjuistheden en onvolledigheden zijn echter niet altijd uit te sluiten en u dient dan ook niet zonder meer uit te gaan van de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website. De sitehouder kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site, of het zonder deskundig advies zelfstandig wijzigen of beƫindigen van de bij u ingezette behandeling.

De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een rijksgediplomeerd behandelaar (zoals een huisarts, tandarts of psycholoog), maar is slechts een bron van algemene informatie. Raadpleeg bij lichamelijke klachten altijd eerst een (huis)arts, of bij gebitsproblemen een tandarts. Bij psychische problemen kan uw huisarts u doorverwijzen naar een bevoegde therapeut.

De informatie verstrekt op deze website mag niet gekopieerd of verspreid worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de sitehouder.

Login

Om toegang te krijgen tot de administratie pagina's moet u eerst inloggen:

?

Privacyreglement van onze praktijk

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Huisartsenpraktijk

In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de huisartsenpraktijk

Huisartsenpraktijk Houtwijk is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Huisartspraktijk Houtwijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Huisartsenpraktijk Houtwijk. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk Houtwijk is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

 • Gegevens patiënt
 • Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.
Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van hHuisartsenpraktijk Houtwijk hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens

Huisartsenpraktijk Houtwijk wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u 's avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieƫn (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.